dm Kedvencek logó

Adatvédelmi szabályzat

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a dm Kft. (a továbbiakban: dm vagy Szervező) által szervezett „DM KEDVENCEK” elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) részt vevő személy (a továbbiakban: Játékos vagy Érintett) a dmkedvencek.hu oldalon történő regisztrációval és személyes adatainak megadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a dm mint adatkezelő és az Artworxx Kft. (továbbiakban: Lebonyolító) mint adatfeldolgozó a Játékosok által a játékra történő jelentkezés során megadott személyes adatokat kezelje. Az adatkezelés és adatfeldolgozás jogalapja az Érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

A Játékosok a dmkedvencek.hu oldalon történő, a jelentkezés érvényességéhez szükséges személyes adatok megadásával kifejezett hozzájárulásukat adják a személyes adataik kezelésére és feldolgozására. Amennyiben a Játékos a jelentkezést követően a személyes adatainak a kezeléséhez és feldolgozásához nem járul hozzá, úgy a Játékos tudomásul veszi, hogy elveszíti a részvételi valamint a nyereményre való jogosultságát.

A Játékos a nyereménnyel összefüggésben maga is feltölthet képeket a www.instagram.com oldalra (a továbbiakban: Instagram) dmkedvencek hashtag (#dmkedvencek) használatával abból a célból, hogy azt a dm a nyereményjáték hivatalos weboldalán közzétegye. A képek Instagramra történő feltöltése a Játékos szabad elhatározásán alapul, a Játékos képek feltöltésére nem kötelezhető. A dm jogosult eldönteni, hogy a képek tartalma, formátuma és minősége megfelel-e a dm által támasztott követelményeknek. A dm nem köteles közzétenni a Játékos által közzétett tartalmakat. A Játékos a képek Instagramra történő feltöltésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a dm a képállomány akár teljes egészét, akár részleteit idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül felhasználja (ideértve a reklám-promóció célú felhasználást is).

A Játékos köteles gondoskodni arról, hogy a feltöltött képeken szereplő személy vagy személyek írásban hozzájáruljanak képmásuk felhasználásához, és a fenti oldalon való nyilvánosságra hozatalához és feltöltéséhez.

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa felhasznált és/vagy elkészített kép-, hang- és filmfelvétel feltöltésével és nyilvánosságra hozatalával más személyhez fűződő jogát megsérti, az ebből eredő esetlegesen Szervezőnél vagy Lebonyolítónál keletkezett kár megtérítésére köteles.

Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, ideértve a nyereményjátékra történő jelentkezést, a nyereményjáték időpontját és annak eredményét tartalmazó e-mailek küldését, valamint a Játékosok személyes adatainak statisztikai célú - a résztvevők számára, korára, nemére vonatkozó - felhasználása és feldolgozása. A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása a – Játékosok által megadott – következő személyes adatokra terjed ki: vezeték- és keresztnév, születési dátum és e-mail cím. A Játékosnak a fentieken túl meg kell jelölnie azt a dm üzletet, ahol a csomagot át szeretné venni. A nyereményjáték nyertes Játékosai esetében az adatkezelés a nyertes Játékosokról készült kép-, hang- és filmfelvételre, továbbá annak a Szervező által marketing célokra való felhasználására egyaránt kiterjed, ideértve a nyertes Játékosok által megküldött és a dm által a nyereményjáték hivatalos honlapján közzétett képanyagok felhasználását is.

Játékos kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen személyes adatai a fentebb leírt terjedelemben és céllal a Szervező és a Lebonyolító által kezelésre, feldolgozásra, valamint felhasználásra kerüljenek.

A Szervező a Játékosok személyes adatait, a Játék teljes körű lebonyolítását, vagyis a "DM KEDVENCEK" kampány keretén belül meghirdetett egyes nyereményjátékokat követően, minden alkalommal törli.

Játékos tudatában van az Adatvédelmi törvény 14. §-ában és 15. §-ában foglalt jogainak, így annak is, hogy az Érintett a Szervezőnél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását a Szervező címén (2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4.). A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, továbbá arról is, hogy az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint.

Jelen dokumentumban foglalt kötelezettségek, valamint a Játékkal kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségek teljesítéséért a Szervező mint adatkezelő, valamint a Lebonyolító mint adatfeldolgozó felel.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére.

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.

A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli és azt harmadik személyeknek át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, továbbá az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Szervező a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, Játékos jogosult jogorvoslattal élni.

Amennyiben a Játékos a Szervezőnek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelő: dm Kft. (Szervező)

székhelye: 2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4.
cégjegyzékszáma: Cg.13-09-078006

Adatfeldolgozó: Artworxx Marketing és Reklám Kft. (Lebonyolító)

székhelye: 1114 Budapest, Villányi út 9.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-987322

A nyereményjáték játékszabályzata elérhető a dmkedvencek.hu oldalon a "Részvételi Feltételek" menüpont alatt.

Jelen személyes adatkezelési szabályzat elérhető a dmkedvencek.hu oldalon az "Adatvédelmi nyilatkozat" menüpont alatt.

Összefoglaló a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésekről:

1

Az adatkezelés célja: Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés. Az adatkezelő által szervezett nyereményjáték szervezése és lebonyolítása, a játékban résztvevő nyertes személyek azonosítása és értesítése, a játékról statisztikák készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: az egyes nyereményjátékok eredményéről történő értesítésig, legfeljebb azonban a „DM KEDVENCEK” kampány keretén belül meghirdetett egyes nyereményjátékok lebonyolításáig

Adatkezelő: dm Kft.

Adatfeldolgozó: Artworxx Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87620/2015.

2

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő által szervezett nyereményjátékról a résztvevők számára, korára, nemére vonatkozó statisztikák készítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig

Adatkezelő: dm Kft.

Adatfeldolgozó: Artworxx Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87620/2015.

3

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő által szervezett nyereményjátékban részt vett nyertes Játékosok által készített képi felvételek feltöltése a nyereményjáték honlapjára és azok reklám-promóció célú felhasználása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: kép-, hang- és filmfelvétel

Az adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig

Adatkezelő: dm Kft.

Adatfeldolgozó: Artworxx Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87620/2015.

Budapest, 2017. október 01.