dm Kedvencek logó

A dm Kedvencek nyereményjáték szabályzata

I. A Szervező és a Lebonyolító

Szervező: dm Kft. (a továbbiakban dm vagy Szervező)
székhelye: 2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4.
cégjegyzékszáma: Cg.13-09-078006

Lebonyolító: Artworxx Marketing és Reklám Kft. (a továbbiakban Lebonyolító)
székhelye: 1114 Budapest, Villányi út 9.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-987322

Szervező megbízása alapján az Artworxx Kft., mint Lebonyolító végzi a "DM KEDVENCEK" elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék vagy nyereményjáték – teljes körű lebonyolítását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87620/2015.

II. Játékfeltételek

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt. A Játékra a dmkedvencek.hu oldalon keresztül a jelentkezési űrlap teljes kitöltésével lehet jelentkezni. Egy Játékos egy valós e-mail címmel vehet részt a nyereményjátékban. A Játékkal kapcsolatban megadott e-mail postafiók használati jogosultságából fakadó esetleges viták vonatkozásában a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Ha egy Játékos egynél több e-mail címmel vesz részt a Játékban, a részvételi folyamat befolyásolására tekintettel Szervező a játékból kizárhatja.

II/B. A nyereményjáték menete

A nyereményjáték 2017. októberétől havonta kerül megrendezésre és határozatlan ideig tart. A nyereményjátékban a dm valamennyi üzlete részt vesz. A jelentkezés feltétele, hogy a Játékos a dmkedvencek.hu oldalon a jelentkezési űrlapon a részvételhez szükséges adatait megadja, valamint a részvételi feltételeket "A nyereményjáték szabályzatát és a benne foglalt részvételi feltételeket elolvastam és elfogadom" checkbox bejelölésével elfogadja. Ezt követően a Játékos a "Jelentkezem" gombra kattintva elküldi jelentkezését.

E-mail cím megerősítése

A jelentkezés véglegesítéséhez a Játékos az általa megadott e-mail címre egyetlen e-mail üzenetet kap. Az e-mail üzenet egy linket tartalmaz, amelyre kattintva a Játékos megerősíti e-mail címét és jelentkezését a játékra.

2017. októbertől az e-mail cím megerősítésére az adott kampányon belüli első jelentkezéstől a kampány lezárását követő 24 óráig van lehetőség!

Jelentkezés

Az egyes nyereményjátékokra a nyereményjáték időpontját tartalmazó felhívást követő 24 órán belül a dmkedvencek.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni. A nyereményjáték időpontját tartalmazó felhívás a dmkedvencek.hu és a dm Magyarország hivatalos Facebook oldalán lesz elérhető. A Játékosoknak a megadott 24 órán belül van lehetőségük jelentkezni a játékra. A jelentkezés a felhívásban megjelölt időpontot követő 24 óra elteltével automatikusan lezárul.

Sorsolás

A jelentkezés lezárását követő napon a Szervező a megerősített e-mail címmel rendelkező jelentkezők közül dobozonként 500 Játékost sorsol ki. A sorsolás véletlenszerű gépi sorsolással történik. A kisorsolt Játékosok (a továbbiakban: nyertes Játékosok) lesznek jogosultak a nyereményre. A Szervező a dmkedvencek.hu weboldalon a nyereményjáték lezárását követő 3 munkanapon belül lehetőséget biztosít, hogy a Játékos informálódjon a nyereményjáték eredményéről. A nyertes Játékosok információt kapnak arról is, hogy a nyertes Játékos melyik naptól kezdve veheti át a nyereményt az általa választott dm üzletben. A nyeremény kizárólag Magyarország területén lévő dm üzletbe kerül kiküldésre.

Új nyereményjáték időtartam meghatározása

A Szervező az egyes nyereményjátékok lezárását követően törli az addigi jelentkezéseket, és a Játékosok által megadott személyes adatokat, majd új nyereményjáték időtartamot határoz meg. A Játékosoknak minden egyes nyereményjátékra külön kell jelentkezniük. Az egyes nyereményjátékokra történő jelentkezés során nincs különbség abban a tekintetben, hogy a Játékos korábban részt vett-e már a dm kedvencek nyereményjátékban, vagy a Játékra először jelentkezik. Valamely nyereményjátékban a dm Kedvencek csomagra jogosító sikeres részvétel nem zárja ki a nyertes Játékost a többi nyereményjátékban való részvételből.

II/C. A nyeremény tárgya és annak átvétele

A nyeremény tárgya

A nyereményjáték tárgya egy legalább öt terméket tartalmazó "dm Kedvencek" elnevezésű csomag kedvezményes megvásárlására (2.990 forintért) való jogosultság. Valamennyi csomag különböző, egy adott tematika szerinti kategóriában tartalmaz termékeket, amelyek a dm üzletekben is megvásárolhatók. A csomagokban lévő termékek és azok fogyasztói árának összértéke csomagonként változóak lehetnek. A csomagban lévő termékek fogyasztói árának összértéke 5.000,-Ft és 20.000,-Ft között mozog.

A nyereménytárgy átvétele

A csomagot a nyertes Játékos kizárólag személyesen, a nyertes Játékos személyazonosságának igazolására alkalmas igazolvány felmutatásával, a jelentkezés során megadott dm üzletben, nyitvatartási időben veheti át 2.990 forint helyszínen történő megfizetése ellenében. A csomagot a nyertes Játékos a regisztráció során megjelölt dm üzlet bármely munkatársától kérheti. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy a csomagban átvett termékek nem cserélhetők be más termékekre, a nyertes Játékos nem kérheti azok értékének pénzbeli megtérítését, továbbá a nyereményre való jogosultságot a nyertes Játékos másra nem ruházhatja át. A nyertes Játékos a csomag árának kifizetése során további kedvezmények igénybevételére (pl. 25%-os termékjoker, végösszegi kupon), valamint az active beauty kártyára történő pontok jóváírására nem jogosult.

A Lebonyolító a nyertes Játékosokat a dmkedvencek.hu weboldalon értesíti arról, hogy a nyeremény mikortól vehető át a nyertes Játékos által megjelölt dm üzletben. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben az értesítésben megjelölt átvételi időponttól számított három héten belül nem veszi át a csomagot, úgy a megadott időtartam leteltét követően a csomagra már nem tarthat igényt.

A Játékos a nyereménnyel összefüggésben a dmkedvencek hashtag (#dmkedvencek) használatalával feltölthet képeket a www.instagram.com oldalra (a továbbaikban: Instagram) abból a célból, hogy azt a dm a nyereményjáték hivatalos weboldalán közzétegye. A képek Instagramra történő feltöltése a Játékos szabad elhatározásán alapul, a Játékos képek feltöltésére nem kötelezhető.

A dm jogosult eldönteni, hogy a képek tartalma, formátuma és minősége megfelel-e a dm által támasztott követelményeknek. A dm nem köteles ezeket közzétenni. A Játékos a dm Kedvencek csomagról készített és dmkedvencek hashtag (#dmkedvencek) használatával megosztott képek Instagramon történő közzétételével egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a dm ezen képállomány akár teljes egészét, akár részleteit idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül felhasználja (ideértve a reklám-promóció célú felhasználást is). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa felhasznált és/vagy elkészített kép-, hang- és filmfelvétel feltöltésével és nyilvánosságra hozatalával más személyhez fűződő jogát megsérti, az ebből eredő esetlegesen Szervezőnél vagy Lebonyolítónál keletkezett kár megtérítésére a Játékos feltétlen és kifejezett kötelezettséget vállal.

II/D. A játék egyéb feltételei

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése. Játékost terheli továbbá a nyeremény átvételével (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a Játékra való jelentkezésnek, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget az internetkapcsolat vagy telekommunikációs rendszer hibájából adódó technikai problémákért.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a dm közzéteszi a dmkedvencek.hu oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Szervező és Lebonyolító nem felelősek a nyeremények helytelen felhasználásából eredő, egyes nyeremények igénybevétele következtében kialakuló esetleges károkért, betegségekért vagy balesetekért, valamint a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos elégedetlenségekért.

A jelentkezés és a nyeremény átvételére meghatározott idő lekéséséből eredő reklamációt a Szervezőnek illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában elfogadnia. Ezen időpontok jogvesztőek, így a Játékos nyereményre való jogosultsága ezen időpontok után megszűnik.

III. Vegyes rendelkezések

A nyereményjátékkal kapcsolatosan a Játékosok a 06-23-516-199 számon valamint a ugyfelszolgalat@dm.hu e-mail címen tudnak további tájékoztatást kérni.

A nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a 2-es számú melléklet tartalmazza, amelyek megtalálhatók a dmkedvencek.hu oldalon is az "Adatvédelmi nyilatkozat" menüpont alatt.

A nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatkezelés kapcsán minden Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményre kizárólag akkor válik jogosulttá, ha megadja a szükséges személyes adatait, továbbá ezen adatok kezeléséhez és feldolgozásához kifejezetten hozzájárul.

Budapest, 2017. október 01.